Beleidsplan -

Beleidsplan

Beleidsplan

BeleidsPlan van de nieuwe voetbalvereniging FORZA ALMERE

Seizoen 2006-2007 Dit beleidsplan (VTBP) is samengesteld door Ernesto Romano van de nieuwe op te richte voetbalvereniging Forza Almere, te Almere in september 2005 opgemaakt en aldus na goedkeuring van het Gemeente bestuur van Almere en de KNVB zal deze vereniging ingaan voor de seizoen “2006-2007”.
 • Algemeen
 • Beschrijving voetbalvereniging FORZA ALMERE
 • Visie
 • Doelstelling
 • Plezier en RESPECT in het voetbal
 • Het opleiden van jeugdvoetballers/sters
 • Het selectie-indelingsbeleid
 • Het begeleiden van senioren, junioren en pupillen
 • Werving en opleiding
 • Keepers
 • Scouting
 • Trainingen en wedstrijden
 • Aanbod activiteiten binnen de vereniging
 • Medische begeleiding
 • Randvoorwaarden uitvoering
 • Tot slot

Algemeen

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is een plan waarin alle onderdelen en elementen, welke op het technisch beleid van FORZA ALMERE van toepassing zijn, omschreven staan. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is het raamwerk voor de gehele vereniging en zal als zodanig worden bewaakt op inhoud en uitvoering door de technische commissie die bestaat uit:
een voorzitter, coördinator senioren, coördinator junioren, coördinator pupillen/ hoofdleiders, coördinator scouting, coördinator opleidingen en ad hoc de hoofdtrainers senioren en jeugd.

Beschrijving voetbalvereniging FORZA ALMERE 

Er kan zowel op prestatief als wel op recreatief gevoetbald worden. Trainingen van selectieteams vinden plaats volgens een vast rooster, welke aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld, en worden geleid door een volgens de KNVB opgeleide trainersstaf. De medische verzorging is in handen van een uitgebreide en deskundige staf. De organisatiestructuur bestaat uit: Algemeen bestuur, Seniorencommissie, Jeugdcommissie, Technische commissie, Commissie wedstrijdzaken, Reclame en sponsorcommissie, Sportpark/materialen en privatiseringscommissie, Pers en propaganda commissie en een Clubhuis/Evenementen commissie.

Visie 

FORZA ALMERE wil een herkenbaar beleid voeren waarin de visie breed gedragen wordt.
Deze visie bestaat uit: Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen per leeftijdsgroep. Herkenbaar en aanvallend, dominant en initiatiefrijk spel in voornamelijk 4-3-3 systeem met elftallen. Een pro actieve en meevoetballende doelverdediger. Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair. Individueel belang gaat in principe voor teambelang in de opleidingsfase (resultaat ondergeschikt).

Doelstelling 

De algemene doelstelling is om voorwaarden te scheppen om voor iedere individuele speler zijn/haar top te laten bereiken.
De primaire hoofddoelstelling in het kader van het technisch beleid is: het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren tot jeugd) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. De secundair hiervan afgeleide doelstelling is: kwalitatief mindere voetballers op een zo aangename manier laten functioneren op prestatief/recreatief niveau.  

 Plezier en respect in het voetbal

Wangedrag en het niet in acht nemen van waarden en normen in het voetbal moet worden bestreden! Dikwijls wordt gezegd dat agressie en geweld een maatschappelijk verschijnsel zijn, maar dit is geen excuus om het te gedogen.
Wangedrag heeft niet alleen gevolgen voor het imago van het totale amateurvoetbal, maar ook voor de motivatie van bestuur, leiders en vrijwilligers. Een krachtige aanpak van wangedrag is dan ook van levensbelang voor het voortbestaan van het amateurvoetbal.
Wij zijn voornemens als bestuur stelling te nemen tegen wangedrag en het niet in acht nemen van normen en waarden onder het motto van: “Tot hier en niet verder”. Dit betekent dat in voorkomend geval personen hierop zullen worden aangesproken en dat na herhaling de mogelijkheid bestaat dat iemand één of meerdere wedstijden wordt uitgesloten om te spelen.
In het uiterste geval kan iemand als lid geroyeerd worden.
Het optreden tegen overtredingen, wangedrag  etc. tijdens wedstrijden is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechter. De kosten die de KNVB bij onze vereniging in rekening brengt voor gele en rode kaarten zullen wij doorberekenen aan degene die de kaart heeft ontvangen. Deze kosten worden via automatisch incasso geïncasseerd.
Ook het publiek speelt in toenemende mate een rol bij het vormen van wangedrag en kan daarmee een negatieve uitstraling veroorzaken. Het individu langs de lijn- lid of geen lid-  toont een grote betrokkenheid bij de voetbalwedstrijden. Als vereniging voelen wij hiervoor een zekere verantwoordelijkheid. Bij ernstige overschrijding van de normen en waarden zullen wij corrigerend optreden.  

Het opleiden van jeugdvoetballers/sters 

FORZA ALMERE wil werken volgens de onderstaande opleidings- en coachings doelstellingen per leeftijdscategorie op basis van Techniek – Inzicht en Communicatie (TIC):

Leeftijd Centraal Doel Inhoud 

5 – 7 jaar BAL IS DOEL Voorfase:
het leren beheersen van de bal vaardigheidsspelvormen:
richting, snelheid, nauwkeurigheid

7 -11 jaar BAL IS MIDDEL Basisspel – Rijpheid spelinzicht en technische vaardigheden ontwikkelen dmv het spelen in basisvormen

11 – 16 jaar WEDSTRIJD IS MIDDEL Wedstrijd-rijpheid
(11-11) teamtaken, raken per linie en posities ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen

16 – 19 jaar WEDSTRIJD IS DOEL Competitie-rijpheid Wedstrijdcoaching:
rendement, wedstrijdrijpheid, mentale aspecten

vanaf 19 jaar COMPETITIE IS DOEL Optimale rijpheid in senioren/topvoetbal Specialisatie of multifunctionele beïnvloeding

Het selectie indelingsbeleid Algemeen
De eigen waarneming en visie van de trainers, technisch coördinatoren en scoutinggroep spelen hierin een grote rol. Zij geven advies en bekijken intern de lagere teams. Een eerste selectie vindt door hen plaats in overleg met de betrokken leider(s).

Selectieteams
De volgende teams worden als selectieteams aangemerkt: 1-2-A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2-E1-E2- bij de F wordt niet gesproken van selectie.

Aantal spelers
De senioren selectiegroep 1,2  bestaat uit minimaal 26 spelers verdeeld in groepen van minimaal 16 tot maximaal 21 spelers. De niet selectie-elftallen senioren bestaan vanaf de 3e klasse KNVB uit minimaal 16 en maximaal 18 spelers. Is het maximum overschreden gaat een wachtlijst voor de senioren in werking. De jeugdselecties (A t/m D) bestaan uit maximaal 32 spelers verdeeld in twee groepen van 16 spelers. De E jeugdselectie bestaat uit 30 spelers verdeeld in drie groepen van 10. De F groepen bestaan ook uit minimaal 8 spelers en maximaal 10 spelers. De overgebleven spelers worden ingedeeld in de niet selectieteams. De niet selectie-elftallen bij de jeugd bestaan uit minimaal 14 en maximaal 16 spelers. Is het maximum overschreden gaat een wachtlijst voor de jeugd in werking.

Indelingen
Voor de senioren en junioren geldt de voorbereidingsfase (trainingen en oefenwedstrijden) als selectieperiode. De selecties zijn voor de eerste competitie wedstrijd bekend. In principe moeten dan alle posities in het eerste selectieteam bezet zijn en vindt aanvulling/vervanging plaats uit het tweede selectieteam. Spelers, die vanaf de D –groep, in een selectiegroep zijn opgenomen kunnen alleen na overleg met de TC worden teruggezet.
Voor de groepen C/D/E/F worden aan het einde van het seizoen (in april/mei) indeling -, selectie-wedstrijden gehouden om te komen tot een voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen. spelers uit niet-selectieteams kunnen hiervoor worden aangedragen door de begeleiding. alleen spelers die in aanmerking komen voor een selectiegroep spelen selectiewedstrijden. de hoofdleider screent vooraf de lijst van de betreffende leeftijdsgroep. de hoofdtrainer(s) beoordelen i.s.m. de coördinator TC en de hoofdleider(s) de spelers via een beoordelingslijst en vormen na de wedstrijden een voorlopige selectielijst.

Indelingsrichtlijnen
Bij de indeling van de selectieteams dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd: F1-F2-F3, uitsluitend tweedejaars F spelers (hebben al een jaar gevoetbald) E3, uitsluitend eerstejaars spelers afkomstig uit de F1 t/m F3 E2, vrijwel uitsluitend tweedejaars E spelers, niet goed genoeg voor E1 (afkomstig uit E2, E4, E5 enz) E1, vrijwel uitsluitend tweedejaars E spelers (afkomstig uit E1 en E3), eventueel aangevuld met een zeer beperkt aantal eerstejaars talenten uit de F1 D2, eerstejaars D spelers (afkomstig uit E1 en E2) aangevuld met een beperkt aantal tweedejaars (afkomstig uit D2 en D3) niet goed genoeg voor de D1. D1, tweedejaars D spelers (afkomstig uit D1 en D2) aangevuld met een beperkt aantal talentvolle eerstejaars spelers afkomstig uit de E1. C2, eerstejaars C spelers (afkomstig uit D1 en D2) aangevuld met een beperkt aantal tweedejaars (afkomstig uit C2 en C3) niet goed genoeg voor de C1. C1, tweedejaars C spelers (afkomstig uit C1 en C2) aangevuld met een beperkt aantal talentvolle eerstejaars spelers afkomstig uit de D1. B2, eerstejaars B spelers (afkomstig uit C1 en C2) aangevuld met een beperkt aantal tweedejaars (afkomstig uit B2 en B3) niet goed genoeg voor de B1. B1, tweedejaars B spelers (afkomstig uit B1 en B2) aangevuld met een beperkt aantal talentvolle eerstejaars spelers afkomstig uit de C1. A2, eerstejaars A spelers (afkomstig uit B1 en B2) aangevuld met een beperkt aantal tweedejaars (afkomstig uit A2 en A3) niet goed genoeg voor de A1. A1, tweedejaars A spelers (afkomstig uit A1 en A2) aangevuld met een beperkt aantal talentvolle eerstejaars spelers afkomstig uit de B1. De verhouding voor de eerste teams ligt op circa 10 tweedejaars en 5 eerstejaars (dus 2 : 1).
De verhouding voor de tweede teams ligt op circa 5 tweedejaars en 10 eerstejaars (dus 1 : 2).

Bepalingen vervroegd overgaan tijdens competitie
Er gaan geen 1e jaars A junioren vervroegd over naar seniorenselecties tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken. Hierover vindt dan overleg plaats tussen technische commissie/speler/trainer(s) en ouder(s). Overige jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken. Vrouwen en meisjes zijn in dit geval uitgezonderd.
 
Indeling nieuwe leden
Nieuwe leden worden eerst in de niet-selectie elftallen ingedeeld (tenzij er sprake is van externe scouting) doch kunnen na interne scouting alsnog doorstromen naar een selectie elftal.

Wedstrijdgroepen
De eerste selectiegroep bestaat uit maximaal 18 beschikbare spelers, die verplicht zijn om minimaal 2x per week te trainen. Na de laatste training in die week worden minimaal 14 spelers geselecteerd die de wedstrijd afwerken. De overgebleven spelers worden ingezet in het tweede team. De dan nog resterende spelers worden ingedeeld in het derde team.
Bij zeventallen worden per wedstrijdgroep minimaal 9 en maximaal 10 spelers geselecteerd

Elftalopgaven
Bij de eerste verplichte elftalopgave moeten 11 spelers opgegeven worden en kunnen daarna onder verantwoordelijkheid van de technisch coördinator maandelijks aanpassingen worden gedaan.
Na 11 / 15 gespeelde wedstrijden in een team kunnen spelers niet meer lager in een team ingedeeld worden. Seniorenteams worden altijd als een hoger team gewaardeerd in vergelijking met jeugdteams.

Overgang A Junioren naar Senioren (zie Bijlage V, nog niet op deze site beschikbaar’
Tijdens de hele competitie is incidenteel doorstroming mogelijk van 2e jaars spelers uit de gehele selectiegroep naar de bovenliggende leeftijdsgroep, na de winterstop gaat dit systematischer waarbij spelers mee gaan trainen en ingezet worden bij het spelen van wedstrijden in bovenliggende leeftijdsgroep, waarbij het maximaal aantal wedstrijden het maximum niet mag overschrijden. Hiertoe worden voor de winterstop afspraken gemaakt tussen senioren/juniorencoördinator en hoofdtrainers.
N.B. Ook voor andere groepen is een soortgelijke constructie mogelijk (bv van B naar A, C naar B)
Het begeleiden van senioren, junioren en pupillen De taken en verantwoordelijkheden voor het begeleiden van jeugd en senioren in een voetbalvereniging dienen door het kader te worden uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze vermeld staan in de algemene leidersinstructie van FORZA ALMERE.
In het uitvoeren van het technisch beleidsplan is het selectiekader het directe aanspreekpunt voor de coördinator. Trainers en spelers zijn als zodanig dus ook de medebewaker van het technisch proces binnen de selectie-elftallen van onze vereniging. Hij/zij zal op de hoogte moeten zijn van de overall visie en deze moeten uitdragen. Bij problemen op dit vlak informeert hij/zij de technisch coördinator van zijn groep.
Werving en opleiding De senioren- en jeugd selectie trainers (1, 2, 3, A1, B1,C1 en D1) hebben hun diploma conform de KNVB reglementen. (Trainer-Coach 1, 2, 3 of JVT diploma)
De overige selectie trainers behoren minimaal te beschikken over de module van de betreffende leeftijdscategorie welke zij trainen.
Keeperstrainers zullen ervaren keepers die lid zijn van de vereniging en/of oud-selectie keepers met bij voorkeur een voetbaltechnische opleiding.
FORZA ALMERE biedt, op verzoek, kandidaat trainers aan een cursus te volgen met daarbij de afspraak om na behalen van het diploma minimaal 1 jaar binnen de vereniging FORZA ALMERE het trainersvak uit te oefenen.
Jaarlijks wordt het trainingskader twee keer getraind en bijgeschoold door de senioren selectietrainer (met behulp van een senioren en jeugdselectie trainer).
Juniorenspelers worden (vrijwillig) ingezet als jeugdtrainers en scheidsrechters bij D, E en F pupillen, dit om de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.
Keepers Binnen de vereniging wordt gewerkt met minimaal twee keeperstrainers. (1x senioren en 1x jeugd).
De geschikte leeftijd om met een specifieke keeperstraining te beginnen is rond het tiende levensjaar.
Juist vanaf 6 jaar, als de meeste kinderen met voetballen beginnen, vertonen zij een enorme beweeglijkheid. Zou een jongen of meisje op die leeftijd alleen maar keepen, dan wordt juist die beweeglijkheid enorm ingedamd.
Tussen 8 en 12 jaar leren kinderen makkelijk nieuwe bewegingen aan. Van 8-10 jaar zijn dat voetbalvaardigheden en van ongeveer 10-12 jaar de basistechnieken van het doelverdedigen.
Mocht men later alsnog stoppen met keepen kan men met deze werkwijze zonder problemen een positie in het veld als voetballer innemen.

Daarom zouden spelers in de leeftijdsgroep E en F het beste wisselend als doelverdediger worden ingezet met als voordeel: Iedereen krijgt op deze wijze ervaring met het keepen en een eventueel talent wordt opgemerkt. De keeper moet kunnen meevoetballen en moet dus ook alle voetbalvaardigheden (passen, trappen, koppen enz) beheersen. Daarmee is keepen dus geen straf maar een uitbreiding van vaardigheden. Om toch tegemoet te komen aan die E en F spelers, die echt al voor het keepen gekozen hebben worden er mogelijkheden geboden tot gerichte keeperstraining, wekelijks voor de E keepers door eigen (jeugd)- keepers en worden er open keepers bijeenkomsten gehouden voor de overige E en F keepers/spelers die willen ontdekken wat keepen is. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de keeperstrainer jeugd. Keeperstrainingen vinden plaats conform deelplan doelverdedigertrainingen.
De seniorenkeepers worden door de keeperstrainer senioren begeleidt op onderdelen waarop verbetering noodzakelijk is. Hij heeft hierover dan ook regelmatig contact met de senioren selectie trainers.

Scouting 

Een goed scoutingsysteem draagt zorg voor optimaal samengestelde selecties. De scouting moet gericht zijn op scouten voor posities die in onze eigen gelederen matig bezet zijn.
Binnen de vereniging van FORZA ALMERE werkt een scoutingcommissie waarvan de voorzitter lid is van de technische commissie. De scouting vindt plaats voor de seniorenselecties en de A t/m D selecties.
De opdrachten worden verstrekt vanuit de technische commissie.
Alle spelers worden gescout volgens de TIPS-methodiek. (Techniek,Inzicht,Persoonlijkheid,Snelheid)
De scoutingcommissie bestaande uit neutrale voetballers: Interne Scouting: Het beoordelen van de eigen spelers.

Het beoordelen van de eigen spelers in de selecties geschiedt door de hoofdtrainer senioren en de hoofdtrainer jeugd. Zij houden hierbij ruggespraak met de onder hun verantwoordelijkheid vallende andere trainers. Twee keer (winter/einde seizoen) brengt de selectietrainer zijn selectie in kaart met behulp van het TIC observatieformulier. Zo ontstaat een totaalplaatje van jeugd en senioren welke in de winterstop wordt aangeboden aan de Technische Commissie.
Het beoordelen van de lagere teams geschiedt door de coördinatoren jeugd en senioren.
De resultaten en aanbevelingen worden besproken in het Technisch Overleg (overleg tussen TC en selectietrainers). Externe Scouting:

Daar waar FORZA ALMERE in zijn selecties positioneel een speler mist zal de scoutingcommissie op advies van de technische commissie extern gericht gaan scouten. Ook tijdens wedstrijden in de regio worden opvallende spelers van de tegenpartij genoteerd. De ingewonnen informatie gaat dan naar de technische commissie die de speler en zijn huidige club inlicht, waarna de speler met toestemming van zijn huidige club maximaal 2 trainingen op proef mee gaat doen. Daarna wordt een eindoordeel gevormd.
Het oriënterend scouten in de regio is ook een vorm van externe scouting met het doel op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van andere clubs. Wedstrijd-/tegenstander Scouting:

De analyse van tegenstanders a.d.h.v. beoordelingsformulieren om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van komende tegenstanders in de competitie of beker geschiedt incidenteel alleen bij de senioren. Dit kan ook door collega trainers gebeuren. De bevindingen worden besproken met de betreffende trainer(s). Assisteren en adviseren bij indeling- en selectiewedstrijden.

Bij de indeling- en selectiewedstrijden kan men ter ondersteuning gebruik maken van de leden van de scoutingcommissie.

Trainingen en wedstrijden 

Trainingen
We streven naar twee trainers per trainingsgroep.
Een trainingsgroep bestaat maximaal uit twee elftallen of drie zeventallen.
De eerste twee selectieteams trainen minimaal 2x per week (facultatieve mogelijkheid tot extra training op vrijdag) en de overige teams naar behoeven 1x per week. Vanaf de D teams worden een aantal eerstejaars spelers die buiten de selectie vallen, bij de eerste training van de week van de tweede selectiegroep betrokken. Daarnaast trainen deze spelers gewoon bij het eigen team voor de tweede keer. Zo trainen dus eerstejaars D spelers uit de D3 bijvoorbeeld op maandag mee met de D2 en op woensdag met hun eigen team. Zo krijgen ook zij de kans om zich verder te ontwikkelen en alsnog de stap naar de selectie te maken.
Bij aanvullen tekorten voor een wedstrijd in de selectie wordt ook van hen als eerste gebruik gemaakt.
Alleen bij extreme (weer)omstandigheden zal de trainer besluiten niet te trainen.
Bij complete afgelasting op de wedstrijddag traint men volgens een vooraf vastgesteld schema.
Verzoeken tot trainen bij andere clubs i.v.m. studie worden door de technische commissie behandeld waarna bij voorkleur de trainers de contacten overnemen en onderhouden.

Wedstrijden
Voor de competitie vinden, na minimaal 1x trainen, oefenwedstrijden plaats conform onderstaand model:

Pupillen: selectie minimaal 2 lagere teams 2 Junioren: selectie minimaal 4 lagere teams 2 Senioren: selectie minimaal 4 lagere teams 2
Per seizoen worden gemiddeld 22 competitiewedstrijden gespeeld.
Het behalen van het kampioenschap door D1, C, B, A en senioren betekent automatisch promotie naar een hogere klasse. In verband met de herverdeling na de winterstop wordt er bij de pupillen niet over een kampioenschap gesproken en is van promotie slechts sprake op eigen verzoek.
Bij de jeugdteams wordt gestreefd naar minimaal twee toernooien (1x thuis en 1x uit) voor, tijdens of na het seizoen.

Aanbod activiteiten binnen de vereniging FORZA ALMERE 

Opleiding- en evaluatie activiteiten
De coördinator opleidingen is verantwoordelijk voor het opleiden van begeleiders en trainers.
Jaarlijks wordt het begeleidingskader scholing op technisch gebied aangeboden door de TC, eventueel met de medewerking van deskundigen. Het Voetbaltechnisch beleidsplan wordt hen dan gepresenteerd.
Er wordt dan tevens geëvalueerd wat er in organisatorische zin goed en fout gaat.
Jaarlijks wordt het trainingskader twee keer geschoold door de Technische Commissie met hulp van de betaalde trainers. Naast de theorie (“Trainen van Jeugdspelers”) vindt er ook een praktijkgedeelte plaats.

Keepers dag
Het streven van de Technische Commissie is om elke twee jaar een (open) keepersdag op onze accommodatie te organiseren in samenwerking met de keeperstrainers.

Thema avonden i.s.m. Businessclub
Eens per jaar wordt, in samenwerking met de businessclub, een thema-voetbalavond georganiseerd voor de gehele vereniging.

Nevenactiviteiten
Naast het voetbal worden er nog tal van nevenactiviteiten georganiseerd zoals: 4 tegen 4 Toernooien tijdens het seizoen. Herfsttoernooi en Paasmixtoernooi waarbij vriendjes/vriendinnetjes worden uitgenodigd. Voetbalkampen voor jeugdelftallen/teams aan het eind van het seizoen. Winterstopactiviteiten waaronder Kerstzaalvoetbal en Sinterklaasviering. Nieuwjaarswedstrijden tussen jeugdkader en jeugdselecties. Voetbal in de zaal.

Medische begeleiding 

De medische taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door een verzorger/ hersteltrainer (NGS = Nederlands Genootschap Sportmassage) en een fysiotherapeut.
Daarnaast is er incidenteel samenwerking met een sportschool mogelijk.
Voorafgaand aan het seizoen maken zij hun werkafspraken bekend aan de TC en de spelersgroepen. Zij overleggen samen over de juiste behandeling van de blessures van spelers van de seniorenselecties 1,2 en 3 en de jeugdselecties A1 en B l. Voor de overige teams hebben zij een adviserende rol.
Ook worden zij geacht aandacht te hebben voor opleiding van begeleiders van overige elftallen zodat ook daar primaire verzorgende handelingen verricht kunnen worden.
De verzorger dient op de trainingsavonden en bij de wedstrijden van de 1e senioren selectie aanwezig te zijn. Bij verhindering zorgt hij/zij zelf voor een vervanger.
Uitgangspunt is een selectiespeler speelklaar te krijgen voor de eerstkomende wedstrijd anders dan via verwijzing/behandeling door de huisarts.

Randvoorwaarden uitvoering van het beleidsplan
Het bestuur zal bij uitvoering van dit BeleidsPlan (VTBP) financiële ruimte creëren: voor seniorenselectie trainers ( 1, 2, en Vrouwen) voor jeugdselectie trainers (A t/m E) voor keepers trainers (senioren/jeugd) voor medische begeleiding voor scoutingwerkzaamheden voor opleidingstaken voor goede trainingsmaterialen m.n. ballen voor nevenactiviteiten voor kampioenschappen

Tot slot 

De reden van het samenstellen van dit BeleidsPlan is dat er duidelijk behoefte bestaat aan een nieuwe voetbalvereniging met goede, duidelijke en herkenbare technische organisatie.
Een herkenbaar en aansprekend plan dat door de gehele vereniging wordt gedragen en uitgedragen.
Het is dan ook noodzakelijk dit VTBP jaarlijks te toetsen en aan het eind van ieder seizoen te evalueren met behulp van een sterkte/zwakte analyse. De technische commissie zal hier zorg voor dragen.
Een ambitieuze vereniging zoals de onze, waarin wordt gestreefd naar vooruitgang van het niveau van de individuele jeugdspeler, de senioren en de organisatie, kan eigenlijk niet zonder een VTBP.
Met de medewerking van onze toekomstige trainers, onze kaderleden en overige leden hopen wij dat dit VTBP in de toekomst zijn vruchten zal gaan afwerpen in Almere.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!